Żniwa – o tragedię nie trudno!

Marcin Nachowiak 1 lipca 2015
Żniwa – o tragedię nie trudno!

Uwaga Rolnicy!

Zbliżający się okres wzmożonych prac żniwnych w rolnictwie powoduje szereg zagrożeń.    Co roku, głównie w wyniku nie przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa wybucha szereg pożarów, które trawią uprawy rolne. Bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas prowadzenia prac w rolnictwie.

 Przypominamy elementarne zasady dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Aby uniknąć pożaru należy:

  1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

1)  stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

2)  stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

3)  ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

4)  zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

5)  zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

6)  przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

7)  wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

  1. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.
  2. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

       4.Właściwie składować płody rolne:

  1. Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.
  2. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1)  od budynków wykonanych z materiałów:

  1. a)  palnych – 30 m,
  2. b)  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

2)  od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

3)  od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

4)  od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

5)  od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

6)  między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

* Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

* Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Co zrobić gdy wybuchnie pożar ?

  • natychmiast powiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,
  • zaalarmować straż pożarną      –                      telefon alarmowy – 998 lub 112,
  • przystąpić do likwidacji pożaru gdy mamy takie możliwości.

Pamiętajmy również o odpowiedniej opiece nad swoimi pociechami podczas prowadzenia prac żniwnych. Gro wypadków podczas żniw oraz omłotów spowodowanych jest brakiem rozwagi osób dorosłych. Podczas pracy maszyn o tragedię nie trudno. Rozsądek może zapobiec tragedii.

Tekst: mł.bryg. Dariusz Różański; Zdjęcia: KP PSP Słupca

 

rolnictwo 1a rolnictwo 3 rolnictwo 4

Translate »