Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

 • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
 1. strony internetowe KP PSP,
 2. pocztę elektroniczną,
 3. faksy.
 • Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 • KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
 • KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.
 • Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP , co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
 • Zgłoszenia można dokonać:
  1. elektronicznie na adres: kppspslupca@psp.wlkp.pl,
  2. faksem na nr: 63 2234298,
  3. osobiście na piśmie w Sekretariacie KP PSP

Dokument wprowadzający powyższe zasady.

 

Translate »